สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
ความนิยม :

พระมหาสมณานุสรณ์ : 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จัดโดยศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 บรรยายโดย รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองเลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์

More Information

245 a : Title 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น