ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญใช้งานบทเรียนออนไลน์

VC Library
10 ก.ย. 2564 46 1 นาที

บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี


ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พุทธศักราช 2551)