ข้อแนะนำการใช้ห้องสมุด

ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด
1.กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
​2.กรุณาถอดรองเท้า และนำรองเท้าวางที่ชั้นวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
​3.ห้ามนำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องสมุด
​4.กรุณากดรหัสประจำตัวเพื่อบันทึกสถิติการใช้บริการทุกครั้ง
​5.ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังจนรบกวนผู้อื่น
6.ห้ามตัด ฉีก หรือทำให้ทรัพยากรต่างๆของห้องสมุดชำรุด เสียหาย
7.ไม่นำหนังสือ วารสาร หรือหนังสือพิมพ์ออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้ผ่านการยืม
​8.กรุณาปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องสมุดอย่างเคร่งครัด

ระเบียบการยืมหนังสือ
1.ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ยืมได้ 10 เล่ม เป็นเวลา 30 วัน
​2.นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ยืมได้ 5 เล่ม เป็นเวลา 7 วัน
​3.นักเรียนระดับประถมศึกษา ยืมได้ 3 เล่ม เป็นเวลา 7 วัน

อัตราค่าปรับ
​1.ค่าปรับกรณีคืนหนังสือเกินกำหนดส่ง  เล่มละ 10 บาทต่อ 1 วัน
​2.ค่าปรับกรณีทำหนังสือหาย คิดราคาเป็น 2 เท่า ของราคาหนัาปกหนังสือ
​   หากหนังสือไม่ทราบราคา บรรณารักษ์จะเป็นผู้กำหนดราคาหนังสือ


หมายเหตุ  1.วารสารและหนังสือพิมพ์ ไม่อนุญาตให้ยืมออกจากห้องสมุด
​                 2.หนังสืออ้างอิง อนุญาตให้ยืมได้ตามความเหมาะสม