ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับห้องสมุด
วันที่ 11 กรกฏาคม 2563

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารกับห้องสมุดได้ 4 ช่องทางดังนี้

1. ไลน์ ไอดี vclibrary

2. อีเมล psophon@vajiravudhcollege.com

3. แบบฟอร์มออนไลน์ https://bit.ly/2Od6F9s

4. โทรศัพท์

    4.1 ห้องสมุดมัธยมศึกษา  02-6694526-9 ต่อ 226 หรือ 225

    4.2 ห้องสมุดประถมศึกษา  02-6694526-9 ต่อ 301

    4.3 สายตรงหัวหน้างานห้องสมุด  โทร. 09-5574-1167