ชื่อหนังสือ  
60 ปีพระมหาบารมี เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย:เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี แสดง 
รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย 2546 แสดง 
คู่มือปลาน้ำจืด แสดง 
ลมฟ้าอากาศ แสดง 
ฟิสิกส์นอกตำรา แสดง 
ฟิสิกส์คิดคำนึง1 สาระการเรียนรู้ แสดง 
กฎพิสดารปรากฎการณ์พิศวง2 แสดง 
ทฤษฏีสัมพัทธภาพคืออะไร แสดง 
ปริศนาจักรวาลพิศวง แสดง 
วิทยาศาสตร์ง่ายๆสุดยอดการทดลองวิทยาศาสตร์ แสดง 
ฟื้นสัมพันธ์คนกับคนคนกับป่าชุมชนเขาถ้ำ บ้านคลองแสง แสดง 
การทดลองสนุกๆไฟฟ้าและแม่เหล็ก แสดง 
วิทยาศาสตร์ง่าย ๆ มหัศจรรย์การทดลองวิทยาศาสตร์ แสดง 
การทดลองสนุก ๆ แสงและเสียง แสดง 
รายงานความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... แสดง