ชื่อหนังสือ  
The guinness book of records 1990 แสดง 
National geographic ฉบับที่ 227 มิถุนายน 2563 แสดง 
ศิลปวัฒนธรรม = Art & culture magazine ปีที่ 41 ฉบับที่ 8 มิถุนายน 2563 แสดง 
น้อยอินทเสน วิลสันปลอม พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดง 
น้อยอินทเสน วิลสันปลอม พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดง 
น้อยอินทเสน วิลสันปลอม พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดง 
น้อยอินทเสน วิลสันปลอม พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดง 
น้อยอินทเสน วิลสันปลอม พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดง 
น้อยอินทเสน วิลสันปลอม พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดง 
น้อยอินทเสน วิลสันปลอม พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดง 
น้อยอินทเสน วิลสันปลอม พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดง 
น้อยอินทเสน วิลสันปลอม พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดง 
น้อยอินทเสน วิลสันปลอม พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดง 
น้อยอินทเสน วิลสันปลอม พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดง 
น้อยอินทเสน วิลสันปลอม พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดง